гр.Полски Тръмбеш
.: sou_pt@mail.bg :.
Достъп до Информация

Достъп до информация

В СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш всеки работен ден от 08:30 часа до 16:30 часа.

Адрес:
гр. Полски Тръмбеш, ул. “Училищна” № 25
Канцелария, етаж ІI
тел: 06141/68-71


Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават на е-mail: sou_pt@mail.bg
______________________________________________
Вътрешни правила за достъп до обществена информация в СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш Изтегляне
______________________________________________
Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация
Всеки гражданин на територията на Република България има право на достъп до обществена информация. Всяко юридическо лице има право на достъп до обществена информация.
При упражняване на правото си на достъп до обществена информация, лицата не е необходимо да доказват наличието на законов интерес, както и да разясняват за причините и целите за упражняване на това право.
При упражняване правото им на достъп администрацията на учебното заведение не може да ограничава лицата на основата на тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Ред и условия за повторно предоставяне на обществена информация
За постъпилите писмени искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, се прилага глава ІV от ЗДОИ.
Исканията се приемат, регистрират и разглеждат по реда на инструкцията за документооборота в учебното заведение.
Информацията от обществения сектор се предоставя за повторно използване след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, определени с тарифа, приета от Министерския съвет.
Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се осъществява по реда на процедурите за достъп до информация.
______________________________________________
Заявление за достъп до обществена информация Изтегляне
______________________________________________
Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация Изтегляне
______________________________________________
Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване Изтегляне
______________________________________________
Решение за предоставяне на обществена информация Изтегляне
______________________________________________
Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване Изтегляне
______________________________________________
Описание на правомощията на директора Изтегляне
______________________________________________