гр.Полски Тръмбеш
.: info-300711@edu.mon.bg :.
Достъп до Информация

Достъп до информация

Предоставяне на достъп до обществена информация
______________________________________________
I. Информация за услугата.
Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор.

II. Правно основание.
 -Закона за достъп до обществена информация

III. Начин на заявяване.
Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.
Можете да подадете писмено заявление по един от следните начини:
 - канцеларията на СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш всеки работен ден от 08:30 часа до 16:30 часа. Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. “Училищна” № 25 Канцелария, етаж ІI тел: 06141/68-71
 -чрез лицензиран пощенски оператор (поща, куриерска фирма);
 -на електронна поща:info-300711@edu.mon.bg;
 -чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от ДА „Електронно управление“
 -Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от Мариана Манолова-завеждащ административна служба в канцеларията на СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш, ул. “Училищна” № 25, етаж ІI; тел: 06141/68-71 всеки работен ден от 08:30 часа до 16:30 часа и се съставя протокол за приемането им.

Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържа:
 1. трите имена, съответното наименование и седалището на заявителя;
 2. описание на исканата информация;
 3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 4. адрес за кореспонденция със заявителя.
Получените заявления – попълнен образец или друго писмено искане, се оставят без разглеждане, ако не съдържат данните по т.1, т.2 и/или т.4.

Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация можете да посочите една или повече от следните форми:
 -преглед на информацията - оригинал или копие;
 -устна справка;
 -разпечатване, ксерокопие, писмена справка;
 -запис на CD и/или DVD;
 -предоставяне на копия по електронен път - по електронна поща или факс.

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

ІV. Ход на процедурата и срок за предоставяне на услугата. Писмените заявления в 14-дневен срок от датата на регистрирането им. За заявления, за които е направено писмено уведомление за уточняване предмета на исканата информация, срокът започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.
Срокът може да бъде удължен:
 -с не повече от 10 дни, когато исканата информация е в голям обем и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.
 -с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.

Директорът взема решения за предоставяне или за отказ за предоставяне, както и за предоставяне на частичен достъп до исканата обществена информация.

V. Предоставяне на достъп до обществена информация.
Предоставянето на информацията може да бъде извършено по един от следните начини в зависимост от посоченото желание:
 -на място в СУ „Цанко Церковски“-гр. Полски Тръмбеш; всеки работен ден от 08:30 часа до 16:30 часа. Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. “Училищна” № 25 Канцелария, етаж ІI, тел: 06141/68-71
 -на електронен адрес, посочен от заявителя;
 -чрез Системата за сигурно електронно връчване;
 -чрез лицензиран пощенски оператор като вътрешна препоръчана пощенска пратка, вътрешна куриерска пратка или международна препоръчана пощенска пратка.

Изпращането чрез лицензиран пощенски оператор е за сметка на заявителя. При изпращане в чужда държава цената на пощенската услуга се предплаща от заявителя.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, определени с Наредба № н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация издадена от министъра на финансите (обн. дв. бр.22 от 18 март 2022г.).
Заплащането на разходите можете да направите:
- по банков път Банкова сметка на СУ „Цанко Церковски”-гр. Полски Тръмбеш IBAN: BG10UNCR75273142656600 BIC: UNCRBGSF

______________________________________________
В СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш всеки работен ден от 08:30 часа до 16:30 часа.

Адрес:
гр. Полски Тръмбеш, ул. “Училищна” № 25
Канцелария, етаж ІI
тел: 06141/68-71


Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават на е-mail: info-300711@edu.mon.bg
______________________________________________
Вътрешни правила за достъп до обществена информация в СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш Изтегляне
______________________________________________
Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация
Всеки гражданин на територията на Република България има право на достъп до обществена информация. Всяко юридическо лице има право на достъп до обществена информация.
При упражняване на правото си на достъп до обществена информация, лицата не е необходимо да доказват наличието на законов интерес, както и да разясняват за причините и целите за упражняване на това право.
При упражняване правото им на достъп администрацията на учебното заведение не може да ограничава лицата на основата на тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Ред и условия за повторно предоставяне на обществена информация
За постъпилите писмени искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, се прилага глава ІV от ЗДОИ.
Исканията се приемат, регистрират и разглеждат по реда на инструкцията за документооборота в учебното заведение.
Информацията от обществения сектор се предоставя за повторно използване след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, определени с тарифа, приета от Министерския съвет.
Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се осъществява по реда на процедурите за достъп до информация.
______________________________________________
Заявление за достъп до обществена информация Изтегляне
______________________________________________
Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация Изтегляне
______________________________________________
Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване Изтегляне
______________________________________________
Решение за предоставяне на обществена информация Изтегляне
______________________________________________
Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване Изтегляне
______________________________________________
Описание на правомощията на директора Изтегляне
______________________________________________
Описание на правомощията на директора по ЗДОИ Изтегляне
______________________________________________
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2021г. по чл. 15.ал 2 от Закона за достъп до обществена информация Изтегляне
______________________________________________
Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация и такси Изтегляне
______________________________________________

Информация за предоставяне на административни услуги